Waaraan moet het Programma van Eisen voldoen (2)

Haalbaarheid

Het Programma van Eisen moet haalbaar zijn in planologische en financiele zin. Om dat vast te stellen, moet het Programma van Eisen worden doorgerekend en moeten de ruimtelijke consequenties in kaart worden gebracht. De functie en de omvang van het gebouw dienen te passen binnen de planologische kaders van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn zowel het bouwoppervlak en de bouwhoogte als de hoofdfunctie aangegeven. Past het te realiseren programma niet binnen de kaders van het bestemmingsplan, dan dient bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning een goede ruimtelijke onderbouwing te worden ingediend. Aan de hand van het Programma van Eisen kan vroegtijdig een inschatting worden gemaakt van mogelijke planologische obstakels.

Het Programma van Eisen wordt ook doorgerekend op bouwkosten om na te gaan of het eisenpakket past binnen het beschikbare investeringsbudget of om aan de hand van de berekening het benodigde investeringsbudget te bepalen.

Gedetailleerdheid

Indien de ontwerper dagelijks met de opdrachtgever zou overleggen, is het misschien mogelijk om het droomontwerp te krijgen zonder vooraf een Programma van Eisen op te stellen. Er zijn echter weinig opdrachtgevers die hiervoor tijd hebben en de ontwerpers willen vaak niet constant op hun handen gekeken worden.

De mate van gedetailleerdheid van de eisen dient groter te zijn naar mate de invloed van de opdrachtgever op het ontwerpproces afneemt. Bij een traditioneel ontwerpproces, waarbij regelmatig overleg met de ontwerper plaatsvindt, is tussentijdse bijsturing van het ontwerp nog mogelijk zonder directe financiele gevolgen.

Bij contractvormen waarbij de invloed van de opdrachtgever afneemt, zoals Design and Build (DB), is het vooraf goed vastleggen van de eisen een must. Bijsturing tijdens de ontwerpfase is immers niet mogelijk zonder directe gevolgen.