Wat staat er in het Programma van Eisen (3)

Wettelijke eisen

Het bouwbesluit is reeds genoemd als een wettelijk kader. Het ontwerp dient aan nog veel meer regelgeving te voldoen zoals het bestemmingsplan en de plaatselijke bouwverordening. Deze regelgeving is ook aan verandering onderhevig. Het gebruik van een oud Programma van Eisen leidt dan ook vaak tot het opleggen van verouderde en dus verkeerde eisen aan een ontwerper.

Normen

Ook NEN-normen (zijn geen wetten!) worden vaak aangehaald als eisen. NEN-normen zijn eigenlijk minimumeisen. In een parkeergarage die voldoet aan de NEN-normen, kunnen bijvoorbeeld niet tien moderne SUV’s of MPV’s naast elkaar parkeren.

Een ander voorbeeld zijn de NEN-normen voor hemelwaterafvoeren. Een aantal jaren geleden zijn enkele gebouwen met platte daken zoals zwembaden ingestort. Doordat er te weinig of te kleine afvoeren waren, bleef er veel regenwater op het dak staan. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat het vaker en harder regent. Het duurt een tijd voordat de normen hierop zijn aangepast.

Ervaring van de programmadeskundige en de kennis van toekomstige regelgeving zijn onontbeerlijk voor het opstellen van een Programma van Eisen.